Rörlighet


Språk och kultur på riktigt

Björneborgs svenska samskola ingår i nätverk med Svenska samskolan i Tammerfors. Under läsåret 2011-2012 genomförde skolorna ett gemensamt projekt för att bevara och stärka de korta språkens existens i gymnasieutbildningen. Att lyfta ut språkundervisningen ur klassrummet och föra den in i sin rätta omgivning, i språkets kultur och vardag, sporrar de studerande att vilja lära sig ett främmande språk och framför allt fördjupa sin förståelse och sina kunskaper genom att använda språket "auf echt", "la vrai.


So different- so similar

Projektets syfte med utgångspunkt från läroplanen är att använda det spanska språket. På detta sätt är projektarbetet integrerat i den dagliga undervisningen i Karleby svenska gymnasium. Samarbetet och utbytet sker med skolans mångåriga samarbetsskola I.E.S. Alfonso II från Oviedo, Asturias, Spanien.


Samarbetsprojekt för att befrämja internationalism och språkkunskaper

Projektet är ett samarbete mellan Svenska samskolan i Tammerfors, Björneborgs svenska samskola och Svenska Privatskolan i Uleåborg. Skolorna ingår i nätverket BUT och bedriver samarbete på olika plan.I skolornas läroplaner poängteras samarbete och förståelse mellan människor i och utanför skolan och mellan människor i olika länder. Med projektet eftersträvar man att uppnå större förståelse för olika kulturer, att uppöva förmågan att uttrycka sig muntligt i vardagliga situationer på ryska, att bekanta sig med den ryska skolan, det ryska samhället och Rysslands historia.


Projekt Senegal

Projektet syftar till att öka pojkarnas intresse för frågor kring utvecklingsländer, internationalism och tolerans, öka intresset för franska språket och de frankofona länderna och att bekanta sig med utvecklings- och biståndssamarbete och förhållandena i ett u-land. Målen anknyter till läroplanens tyngdspunktsområde med internationalisering och globalisering. Målgruppen för projektet är gymnasiestuderande och -lärare i samarbetsnätverket Team Nord (Karleby, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby).


Medborgarpåverkan i Kimito och Bochum

Projektets mål är att fostra till internationalism och globalt tänkande genom att vidareutveckla samarbetet med partnerskolan, Graf Engelbert-Schule i Bochum, Tyskland. Som ny samarbetspart i projektet vid sidan av Kimitoöns gymnasium och Kimitonejdens skola är Kemiönsaaren Keskuskoulu, där elever i årskurs 9 deltar. I skolornas läroplaner betonas såväl internationalisering som aktivt medborgarskap, vilket vi vill lyfta fram i projektet. Projektet medför en förnyelse inom undervisningen genom att vi integrerar vårt projekt i ämnet samhällslära. Projektet har en positiv effekt på samarbetet mellan de olika skolorna och kan öppna dörrarna till nya samarbetsformer mellan skolorna.


Lev kul

Projektets syfte är att sprida kunskap om Göran Schildts författarskap vidare till en ny generation då kulturarvet införlivas i läroplanen.Christine och Göran Schildts stiftelse samarbetar med skolor både i Raseborg och på Leros. Den primära målgruppen är lärare samt elever på gymnasienivå i Grekland och i Finland.


Kavarex

Målet för projektet att ge möjlighet till ökad internationell växelverkan för de studerande vid Karis-Billnäs gymnasium, öka de studerandes intresse för internationella aktiviteter samt ge fördjupad kunskap och medvetenhet om en annan kultur i relation till den egna.


Havet och vi

Att skapa ett mer varaktigt nätverk av europeiska skolor för arbete och utveckling av arbete inom temaområdet hållbar utveckling. Att ge de studerande en mer global syn på sin egen tillvaro och hållbar utveckling och större tolerans för kulturella skillnader. Projeket utförs i samarbete med italienska vänskolan Instituto di Instuzione Secundario Superiore Leonardo da Vinci, som ligger i Fasano i södra Italien.


Globaali matkustaminen ja ilmastonmuutoksen vaikutus kehitysmaan oloihin

(projektplan finns endast på finska)
Hankkeen kohderyhmä on kehitysmaiden maantieteen kurssin opiskelijat Kauniaisten lukiosta ja Gymnasiet Grankulla samskolasta ja koulujen muut opiskelijat joille esitellään matkan tuloksia ja kansainvälisyyskasvatusta sekä muut koulut joita kiinnostaa matkustamisen CO2 päästöt.


CERN

Stöda intresset för fördjupad fysik i gymnasiet så att fler elever väljer fysik som realprovsämne. Flera yrkeshögskolor och universitet har de senaste åren noterat en ökning av antalet fysikstuderande på svenskt håll. Det behövs behöriga fysiklärare inom den grundläggande utbildningen. Fysikkunskap behövs för ett aktivt deltagande i samhällsdebatten om hållbar utveckling och om val av alternativa energiformer. Projektet administreras från Svenska Samskolan i Björneborg och Svenska Samskolan i Tammerfors.


Bistånd i Afrika

Att studerande får bekanta sig med biståndspolitik, internationella överenskommelser inom ramen för detta samt i praktiken se hur biståndet kan påverka i ett afrikanskt samhälle. Deltagare från Team Nord gymnasierna i norra svenska Österbotten.