På sidorna beskrivs modeller som konstaterats fungera på olika skolstadier. Innehållet i avsnittet MATERIAL får fritt användas. 

Samordningsprojekten för internationalisering har  under sin verksamhetstid 1.8.2010–31.7.2017 samlat material till den här webbplatsen. Materialet är i första hand avsett som stödmaterial för utbildningsanordnare, rektorer, lärare eller elever/studerande som planerar och genomför internationalisering. På POLKKA kan du hitta goda modeller och material för internationalisering och bekanta dig med utgångspunkterna för internationalisering. Samtidigt som materialet produceras och publiceras revideras de nationella grunderna för läroplanen och vi hoppas att webbplatsen också kan bidra med perspektiv i revideringsarbetet. Det publicerade materialet är sakkunnigt planerat, ändamålsenligt, aktuellt och stödjer läroplanen. Målet har varit att layouten ska vara tydlig.

Utgångspunkt för innehållet är läroplanen och den verksamhetskultur i skolan som formats utifrån den. Alla elever och studerande har rätt att ta del av internationalisering. Läroplanen fastställer internationalisering som en del av undervisningen och skolans verksamhetskultur inverkar på hur internationaliseringsmålen uppnås. POLKKA innehåller exempel och principer för hur man skapar ett samband mellan värden och verksamhet.
Goda modeller som utvecklats i finländska skolor presenteras enligt graden av internationalisering. Indelningsprincipen ger perspektiv på hur jämlikhet kan uppnås i fostran till internationalism. Internationalisering börjar med individens attityder, kunskaper och färdigheter. Internationalisering på hemmaplan är att hämta in världen i den egna skolan, nationell internationalisering innebär utbyte av kompetens i hemlandet och med rörlighet avses utbyte över gränserna.

Materialet är indelat i fem avsnitt: Resurser, Kvalitet, Begrepp och teori, Annat nyttigt och Utmaningar för projekten. Resurser innehåller information om finansiering, nätverk, internationaliseringsplaner och språkfostran. I avsnittet Kvalitet behandlas hållbar utveckling, samordning och planering av verksamheten, elevernas delaktighet och dokumentet Hyvän hankkeen kriteerit (Kriterier för ett gott projekt) som utarbetats inom samordningsprojekten. Avsnittet Begrepp och teori innehåller bl.a. en liten ordlista med ord som anknyter till internationalisering och internationalism. Annat nyttigt innehåller övriga internationaliseringsverktyg och kontaktuppgifter. I avsnittet Utmaningar för projekten återges aktörernas funderingar kring de utmaningar de ställts inför.

Portalen POLKKA kommer under 2016 och 2017 att upprätthållas av UBS koordineringsprojekt för finska och svenska skolor. Kontaktperson på svenska är Nina Hansén, nina.hansen@edu.kokkola.fi på Bildningscentralen i Karleby stad.
​​

INNEHÅLL

Webbplatsen POLKKA innehåller såväl aktuellt och informativt material som goda modeller. Materialet har sammanställts av samordningsprojekt för internationalisering av den allmänbildande utbildningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen.