INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN
”Med internationalisering på hemmaplan avses de mått och steg, som det går att vidta inom den egna skolan och i närmiljön genom att öppna sinnena för den internationalism som redan finns. Det finns numera få skolor som har klasser som saknar elever med invandrarbakgrund. Företagen i många kommuner verkar internationellt, t.o.m. globalt.” (= Internationalism – från festtal till skolans vardag – information om skolans internationalism till kommunala beslutsfattare och rektorer, CIMO och Utbildningsstyrelsen 2008)

Också den egna skolans virtuella umgänge med människor från olika kulturer och länder är internationalisering på hemmaplan. Skolorna har tillgång till elektroniska portaler som utvecklats för internationalisering (till exempel eTwinning), men också olika dataprogram som ursprungligen planerats för annat än internationalisering, till exempel webbkonferenssystem och videosamtal, används i skolorna som verktyg för internationalisering på hemmaplan. På fritiden har också barnen, de unga och lärarna bekantat sig med sociala mediverktyg, som i dag utnyttjas i allt högre grad i skolornas internationella kontakter.
GODA MODELLER (materialet på finska)
SPRÅK OCH KULTUR FÖR ALLA SINNEN

En dynamisk verkstad, där eleverna åker på en fiktiv resa till Spanien för att bekanta sig med det spanska språket och spansk kultur med olika sinnen.

Tilläggsuppgifter och material:
 - beskrivning av en dynamisk verkstad
- språkpass
- pärm till språkpasset

VIRTUELL KOMMUNIKATION PÅ SPANSKA

Elever i årskurs 7–9 håller kontakt och lär sig av varandra via ett spanskt diskussionsforum. Äkta virtuell internationalisering på hemmaplan!

INTERNATIONALISERING PÅ DISTANS

Dagens teknik möjliggör ljud- och bildkontakt vart som helst i världen utan dyra anläggningar eller program. Med en gnutta mod och experimentlust kan dina elever bekanta sig med ett annat land och en annan kultur utan att behöva avlägsna sig från klassen. Hur skulle det kännas att ha kontakt med en vänklass, arbeta med ett gemensamt projekt och samtala på ett främmande språk?

INTERNATIONALISERING GENOM KLUBBVERKSAMHET

En klubb med temat internationalism främjar i bästa fall hela skolans internationalisering på ett elevorienterat sätt. Klubbdeltagarna deltar i integreringen av skolans utbyteselever och i planeringen av program för elevgrupper som besöker skolan. Genom att aktivt delta i klubbverksamheten stärker de studerande sina språkkunskaper. De lär sig mötesteknik, sociala färdigheter, att ordna tillställningar och att ta ansvar.

INTERNATIONELL KOORDINATOR INOM KOMMUNORGANISATIONEN

Kommunen anställer på heltid en koordinator som ansvarar för internationaliseringen i skolorna, kommunen och affärslivet.
VAMOS A LA PLAYA!

Studierna i språk har minskat i Finland. Lärarna har traditionellt ordnat språkduschar för att uppmuntra sina elever att välja språk, både när de väljer det första och det andra främmande språket och det valbara språket i de högre årskurserna. Intressantare och kanske till och med effektivare är att engagera elever som redan studerat språket som "lärare". Språkduschen blir ännu intressantare om den byggs upp som en berättelse. Till exempel: "Vamos a la playa"!
LOKALT SAMARBETE GER IDÉER OCH STYRKA ÖVER SPRÅK- OCH KOMMUNGRÄNSERNA

Samarbete över språk- och kanske kommungränserna ger eleverna möjlighet att lära sig av varandra, få nya perspektiv och använda ett språk i verkliga situationer. Den här modellen fungerar i olika miljöer.

TURKEY CALLING -FINLAND CAN YOU HEAR ME?

Varje skoldag och varje lektion ger möjlighet till nya tillvägagångssätt. Den här modellen tar ordagrant fasta på möjligheten att genomföra något – i det här fallet undervisningen – på ett annat sätt. Målet är att med hjälp av distansteknik behandla ämnen i läroplanen tillsammans med flera länder. Eleverna har huvudrollen. Och inte bara på engelska, utan också på andra språk som studeras i skolan!

KULTURBIBLIOTEK

Modellen är en modifierad variant av Det levande biblioteket, som möjliggör möte mellan olika människor och främjar respekten för mänskliga rättigheter och människovärdet.

Biblioteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek. Skillnaden är dock att man i stället för böcker kan låna personer som representerar olika kulturer och berättar om sitt land, sitt liv och sin kultur i en ny miljö på finska eller engelska.
Länkarna innehåller modeller för:
planering av kulturbiblioteket, information om kulturbiblioteket, lånelista,
kontaktuppgifter till "böckerna", beskrivningar av "böckerna" responsblankett, biblioteksskylt, namnskyltar för "böckerna" och namnskyltar för bibliotekarierna.

Ställ frågor om Kulturbiblioteket

HISTORIA OCH TYSKA PÅ ENGELSKA MED HJÄLP AV LÄROMEDELSUTBYTE

Att utbyta läromedel i olika läroämnen med en utländsk samarbetspartner är ett bra sätt att berika och variera undervisningen. Erfarenheterna av modellen är positiva. Läromedel på ett främmande språk motiverar eleverna när de konkret märker att de klarar av uppgifterna på det främmande språket. Såväl språklärare som lärare i historia och samhällslära och lärare i naturvetenskaper har positiva erfarenheter av modellen.

SMÅ ELEVER GILLAR ”NUTS AND RAISINS” PÅ ENGELSKA!

I en tidigarelagd klubb i engelska får elever i årskurs 1–2 leka, spela, sjunga och äta mellanmål på engelska. Utländska högskolestuderande kan tillföra lektionerna en fläkt från andra länder, ifall skolan deltar i projektet Erasmus i skolorna, vars mål är att ge eleverna i finländska grundskolor och gymnasier möjlighet att internationaliseras i sin egen skola. Arrangemang? A piece of cake!

NU MIG GÖRES LUST I HÅGEN, I MITT HUFVUD BOR EN TANKE

Skolorna funderar ofta på hur de på olika intressanta och varierande sätt kunde få in respons på ett avslutat internationellt projekt. Det svåra är att få eleverna att skriva ner sina intryck och synpunkter mera detaljerat än "Helt OK" eller "Ganska ointressant". I projektet”We love our classics” hade eleverna möjlighet att bekanta sig både med projektutvärderingen på projektspråket och med elever i två länder som deltagit i projektet. Länkarna innehåller en tom utvärderingsblankett, en elevs utvärdering och en lärares utvärdering.
SPRÅK- OCH KULTURDUSCHAR

Utgångspunkten för klubbverksamheten är att beakta skolans och kommunens mångkulturella miljö, öka barnens förmåga att lära sig olika språk och bekanta sig med olika kulturer. Som klubbledare fungerar inte endast klasslärarna, utan också förskolelärare och skolgångsbiträden. Klubben drar nytta av den egna skolans styrkor, med andra ord internationalisering på hemmaplan och samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Mera information om språk- och kulturduschar hittar du här.

EUROPEISKA SPRÅKDAGEN 26.9

Under evenemanget bjuds på språkliga smakprov, verkstäder på olika språk, temastationer och framföranden av elever. När eleverna besökt verkstäderna och temastationerna får de en stämpel i sitt pass. Som belöning utdelas pris som sporrar till språkstudier.
TEAM FÖR INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN

Teamet utvecklar internationaliseringen på hemmaplan så att alla elever kan ta del av fostran till internationalism som en del av skolvardagen.
LÄRARNAS VERKTYGSLÅDA FÖR INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN

Tips om hur internationalisering på hemmaplan kan genomföras t.ex. i samarbete med kulturcenter, språkskolor och företag och hur t.ex. elevernas föräldrar, före detta elever eller utlänningar som är bosatta i kommunen kan medverka i fostran till internationalism. Resultaten har publicerats på nätet och verktygslådan presenterats i samband med utbildningar.